Project Description

ศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว
เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา และภูเก็ต

หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
สถานที่ตั้งโครงการ : จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา และภูเก็ต

มูลค่าที่ปรึกษา

118 ล้านบาท