Project Description

ศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบ
เพื่อก่อสร้าง โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณชายหาดเพคาบาน่า
จังหวัดระยอง

หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
สถานที่ตั้งโครงการ : ชายหาดเพคาบาน่า จังหวัดระยอง

มูลค่าที่ปรึกษา

175 ล้านบาท