Project Description

สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเฉพาะจุด โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน ชนบท และโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน : ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่ตั้งโครงการ : จังหวัดร้อยเอ็ด

มูลค่าที่ปรึกษา

1.50 ล้านบาท