Project Description

งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด4ช่องจราจร
ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน อำเภอร้องกวาง-เวียงสา (ตอน 1)

หน่วยงาน : สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
สถานที่ตั้งโครงการ : จังหวัดแพร่ และ จังหวัดน่าน

มูลค่างานที่ปรึกษา

6.90 ล้านบาท