Project Description

ศึกษาความเหมาะสมการพิจารณาการจัดหาแหล่งน้ำสู่พื้นที่นอกเขตชลประทาน
จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน : โครงการชลประทานมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ตั้งโครงการ : จังหวัดมหาสารคาม

มูลค่าที่ปรึกษา

9.99 ล้านบาท