Project Description

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ
การสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา – เขื่อนวังร่มเกล้าจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงาน : กรมชลประทาน
สถานที่ตั้งโครงการ : จังหวัดอุทัยธานี

มูลค่าที่ปรึกษา

2.60 ล้านบาท