Project Description

Building

งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิิษณุโลก 1 แห่ง

หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
สถานที่ตั้งโครงการ : ท่าอากาศยานพิษณุโลก

มูลค่า

11.72 ล้านบาท