Project Description

Land Transport

โครงการงานบริการด้านวิศกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียดงานสำรวจและออกแบบ
สะพานลอยข้ามทางรถไฟ ที่มีค่าคูณควบจราจรคาดการณ์ น้อยกว่า 300,000 คัน-ขบวน/วัน กลุ่มที่ 1

หน่วยงาน : กรมทางหลวง และกระทรวงคมนาคม
สถานที่โครงการ : จังหวัดแพร่ ลำพูน และ อุตรดิตถ์

มูลค่าโครงการ

14 ล้านบาท