Project Description

ศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก

หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
สถานที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มูลค่าที่ปรึกษา

3.50 ล้านบาท