Project Description

Land Transport

งานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับสำรวจและออกแบบรายละเอียดงานทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3526 (แยกโพธาราม)

หน่วยงาน : กรมทางหลวง และ กระทรวงคมนาคม
สถานที่โครงการ : แยกโพธราม จังหวัดราชบุรี

มูลค่าโครงการ

7.8 ล้านบาท