Project Description

Land Transport

สัญญาจ้างงานศึกษาความเหมาะสมถนนสาย ง1 และ ง2 ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท และ กระทรวงคมนาคม
สถานที่โครงการ : จังหวัดนครราชสีมา

มูลค่าที่ปรึกษา

1.56 ล้านบาท