Project Description

Building

ก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนาบนที่ดินสภากาชาดไทย
จังหวัดนครนายก

หน่วยงาน : มูลนิธิชัยพัฒนา
สถานที่โครงการ : จังหวัดนครนายก

มูลค่าที่ปรึกษา

1.6 ล้านบาท