Career

Job Vacancies

Job detail (รายละเอียดงาน) :

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ Project manager

อัตรา :  1

คุณสมบัติผู้สมัคร :
– เพศชาย
– อายุ 40-50 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ควบคุมการก่อสร้าง 10 ปี ขึ้นไป
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สถานที่ปฏิบัติงาน :โครงการออกแบบและก่อสร้างถังน้ำมัน ณ คลังน้ำมัน ท่าอาอกาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ

Job detail (รายละเอียดงาน) :

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา Civil Engineer

อัตรา :  3

คุณสมบัติผู้สมัคร :
– เพศชาย
– อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา
– ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
– มีใบอนญาตประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุม (กว.)
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto CAD ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : –

Job detail (รายละเอียดงาน) :

ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล

อัตรา :  3

คุณสมบัติผู้สมัคร :
– เพศชาย
– อายุ 30-45 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
– ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
– มีใบอนญาตประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุม (กว.)
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto CAD ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : –

Job detail (รายละเอียดงาน) :

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า

อัตรา :  3

คุณสมบัติผู้สมัคร :
– เพศชาย
– อายุ 30-45 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา
– ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
– มีใบอนญาตประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุม (กว.)
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto CAD ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : –

Job detail (รายละเอียดงาน) :

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า

อัตรา :  2

คุณสมบัติผู้สมัคร :
– เพศชาย
– อายุ 30-45 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา
– ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
– มีใบอนญาตประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุม (กว.)
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto CAD ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : –

Job detail (รายละเอียดงาน) :

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคไฟฟ้า

อัตรา :  2

คุณสมบัติผู้สมัคร :
– เพศชาย
– อายุ 22-35 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
– ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
– มีใบอนญาตประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุม (กว.)

สถานที่ปฏิบัติงาน : –

Job detail (รายละเอียดงาน) :

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคไฟฟ้า

อัตรา :  1

คุณสมบัติผู้สมัคร :
– เพศชาย
– อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ,การจัดการ หรือสาจาที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
– มีทักษะในการเขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
– ใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : –Apply now